Atheminimo funkcijas

Daugelis þmoniø stebisi, ar perkant pjaustytuvà atsiskaitoma. Viskas priklauso nuo to, ar ji bus ið tikrøjø naudojama. Jei pjaustytuvas mano, kad yra tik nauja áranga, dekoruojanti virtuvës skaitiklá, turëtumëte nustoti pirkti. Sëkmingai, kai vertiname komfortà, o virtuvëje esame gana daug laiko, rengdami vakarienes ir desertus, todël pasirinkimas yra naudinga!

Pjaustyklë yra unikali alternatyva vidutiniam peiliui. Dël to per kelias akimirkas supjaustysime visà skiltelës storá. Tai pasakytina apie ðaltà mësà ir sûrá - greitai ir efektyviai, o svarbiausia - estetiðkai. Þinoma, tai paprastai atrodo ne taip, jei á kovà patektø tik pjaustymo lenta ir peilis.

Svarbiausios sudedamosios dalysSvarbiausi pjaustytuvo veiksniai yra besisukantis peilis su pjovimo storio reguliavimu, tiektuvu ir këbulu. Peiliai gali bûti ramûs arba dantyti. Pagrindinës - puikiai tinka sûrio ir ðalto mësos pjaustymui, o dantytosios yra universalios. Geriausia, jei aðmenys yra pagaminti ið sukietintojo, nes dël to jie yra patvaresni. Jei ieðkote pjaustytuvo korpuso, mes galime pasiimti tuos, kurie pagaminti ið paprasto nerûdijanèio plieno arba titano ar plastiko. Tai vienintelis dëkle. Kad mes turime tikslà naudoti prietaisà daþnai, parenkame plienà, o plastikinis dëklas dirbs moterims, kurios retai sumaþins maistà. Taip pat bûtina atkreipti dëmesá á tai, ar pjaustytuvas yra pritvirtintas prie pjaustytuvo - be jo mes ne tik netikslus pjovimas, bet ir pirðtø praradimas.

Be pagrindinës árangos, gamintojai daþnai teikia ir kitas populiarias montavimo dalis. Vienas ið jø yra pjaustytø grieþinëliais padëklas - dël to pjovimas sustoja higieniðkiau, o tuo paèiu mes esame keletas valymo. Kitas spalvingas papildymas yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjaustytuvas yra puikus?Toks, kuris skirtas naudoti namuose, paprastai kainuoja 150-400 PLN. Taip pat rinkoje yra ámontuotø pjaustytuvø, kuriø kaina svyruoja nuo 500 iki 1,500 PLN. Paþangûs árenginiai, skirti daugiausia ámonëms ir gastronomijos patalpoms, jau dabar yra didelës iðlaidos, nuo 2000 iki 2000 PLN. Nors jø pirkimà lengva sumokëti, kai já konvertuojame á sutaupytà laikà.