Apdulkinimas

Galiausiai ATEX direktyva siekiama uþtikrinti laisvà produktø judëjimà, kurá Europos Sàjungoje supa ðiø árodymø nuostatos. Be to, juo siekiama sumaþinti ir paðalinti rizikà, susijusià su árankiø ar gynybos metodø grupëmis, kurioms gresia sprogimo pavojus, ir kokià árangà ar sistemas ji nepritaikys.

Direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi saugai ir sveikatos apsaugai sprogioje zonoje. Ðie pojûèiai pirmiausia paðalinami á galimus ðaltinius, dël kuriø áranga gali uþsidegti potencialiai sprogioje aplinkoje. Ji taip pat perkeliama á apsaugines sistemas, kurios automatiðkai pradeda sprogti. Ðiø apsaugos metodø uþduotis visø pirma yra kiek ámanoma sustabdyti sprogimà arba apriboti jo perdavimo poveiká. Atex reikalavimai tuo paèiu metu taikomi apsaugos árangai. Prietaisai, kuriuose árengta áranga, skundþiasi dël saugaus prietaisø ir nepriklausomø apsaugos sistemø, kurios yra nustatytos zonose, kurioms gresia ðis sprogimas, saugumas. Atex reikalavimai tuo paèiu metu apsaugo dalis ir dalinius, kurie nepriklauso nuo nepriklausomø funkcijø. Taèiau jie pirmiausia yra svarbûs, nes jie daro átakà abiejø árenginiø ir apsaugos priemoniø saugai.Remiantis visa Europos Sàjunga, galima nusipirkti tik straipsnius, kuriuos supa Naujojo poþiûrio direktyvos reikalavimai ir kurie pirmiausia atitinka ðiuos norus.ATEX direktyvos nuostatos taikomos tik naujiems produktams, kurie pirmà kartà naudojami rinkoje. Tai yra apie tuos, kurie auginami Europos Sàjungos aikðtëje, taip pat apie tuos, kurie yra importuojami á Europos grupæ.Á ATEX direktyvà áeina:- nauji produktai, paraðyti ES,- „nauji“ produktai,- nauji arba panaudoti produktai, importuoti ið Europos Sàjungos þaidimo, \ t- modernûs ir „nauji“ produktai, paþenklinti moterimi, kuri nëra jø vienintelë gamintoja.