Anglo kalbos thinios

Ðiandien neþinoma, kad uþsienio kalbø þinios yra ágûdþiai, vertinami darbo rinkoje. Beveik visos ðalys, áskaitant ir ðià ðalá, turi nuolatinius komercinius ar politinius ryðius su naujomis ðalimis. Kalbos barjeras yra rimta kliûtis; taèiau sunku tikëtis, kad kiekvienas þinomos institucijos ar valstybës institucijos asmuo þinotø pakankamai uþsienio kalbø, kad galëtø bendrauti su paprastais vyrais ið kitø ðaliø.

Kalbø mokymasÈia yra naudinga specialiøjø vertëjø paslauga, kuri labai palengvina tokius kontaktus. Tiesà sakant, ðiø punktø duomenys yra labai dideli. Beveik kiekvienas didþiausias Lenkijos universitetas siûlo bent vienà ar du kalbos kursus. Taigi visada yra paskutiniø puikiausiø kalbø, pvz., Anglø ar vokieèiø, bet sveikesniuose universitetuose mes galime net sugalvoti labai neáprastas ir keletà patraukliø - gerai apmokamø kalbø.

ðaltinis:

Kokià veiklà gali pradëti pats labai gerai paþástantis asmuo arba daugybë uþsienio kalbø?Kvalifikuoti vertëjai pirmiausia yra populiarûs ámonëse, kurios kalba apie verslo ryðius su kitomis ðalimis; toká darbà daugiausia sudaro bendravimas su kitais partneriais ir pokalbiø interpretavimas verslo konferencijø metu. Taip pat galite dirbti kaip „laisvai samdomas“ arba vertëjas, kuriam galite tiesiog praneðti konkreèia tvarka. Visuomet verèiami dokumentai ar ávairûs tekstai. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad kartais jums reikalingas prisiekusio vertëjo ágaliojimas, o ne kalbëti apie kalbà gerai kalbinèià moterá nëra itin sunku. Vertëjai turi daugiau pasiûlymø, jei jie ieðko pozicijos prieðingose valstybës institucijose. Ir èia paprastai reikalaujama turëti tokià tobulà tam tikros kalbos ir prisiekusio vertëjo kompetencijà, tik tokia veikla gali gyventi daug pelningai ir visø pirma patenkinti. Todël pasiûlymai yra labai dideli, ir ypaè tiems, kurie kalba maþiau þinomomis kalbomis, gali bûti tikrai didelis atlyginimas.