Amones programa 2

Programa comarch erp xl, anksèiau vadinama CDN XL. Programinë áranga skirta tiek vidutinëms, tiek iðskirtinëms ámonëms, veikianèioms pramonës ðakose: prekyboje, gamyboje ir aptarnavime.

https://pri-hair.eu/lt/

„Comarch erp xl“ programa turi didelá funkcionalumà. Jo matoma vertë yra tokia pati, kaip ir visapusiðkas verslo procesø palaikymas ir automatizavimas. Tai suteikia jums galimybæ valdyti visus verslo procesus, vykstanèius per jûsø ámonæ. Be to, tai yra modulinë konstrukcija, kad kiekvienas vartotojas galëtø jà pritaikyti kitiems ámonës poreikiams. Visà kûnà taip pat gali atlikti internetinë kategorija, kai ir neprisijungus.Projektas vykdomas daugeliui daþniausiai pasirinktø ERP sistemø. Tarp dabartinës programinës árangos ir didþiuojasi daugiau nei 4000 ámoniø. Ði sistema leidþia geriau naudoti pardavimo kanalus. Dël to galima daug efektyviau iðleisti ne tik su logistika, bet ir su savo programomis.Ðis bendras metodas yra labiausiai universalus ERP klasës prietaisas. Jos taikymo sritis apima visas ámonës veiklos sritis.„Prekybos ir platinimo“ modulis sistemoje bus nupirktas, siekiant paremti procesø ágyvendinimà nuo prekybos ir platinimo lygio. Palaiko ámonæ nuo pardavimo ir pirkimo pusës.Modulyje „Gamyba“ árengti árankiai árenginiams ir serijos darbams. Ji taip pat turi diskretiðko ir procesinio darbo árankius. Jis remia projektavimo veiklà ir jos uþbaigimà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti technologijà, nustatyti gamybos marðrutà, sukurti darbo grafikà ir ágyvendinti gamybos procesà.„Warehouse Management“ modulis suteikia jums galimybæ kontroliuoti atsargas ir iðleisti sandëlius. Tokio modulio dëka klaidos gali bûti veiksmingai paðalintos.„Paslaugø ir remonto“ modulis leidþia registruoti ir vykdyti uþsakymus. Tai tas pats prietaisas, skirtas procesams paslaugø srityje.„CRM“ modulis suteikia galimybæ rinkti þinias apie klientus. Dël to galite gauti þiniø apie savo potencialius klientus. Tai suteikia galimybæ administruoti pardavimø ir rinkodaros komandø darbà.„Erp xl“ programoje yra daug ávairiø galimybiø mokytis ið savo verslo.